[Greeklug] Πως θα γραψω επαναγραψιμα CD χωρις να χαλασουν

Ioakim Tellidis tellidis στο greeklug.gr
Τετ 22 Ιουν 2011 22:19:10 EEST


On 22 Éïõí 2011, at 10:10 ì.ì., Nikolaos Papazoglou wrote:

> Åðßóçò áí Ý÷åéò êÜðïéïí player ðïõ ðáßæåé cd êáé äåí Ý÷åé usb, ôï öëáóáêé èá óïõ åßíáé ðáíôåëþò Ü÷ñçóôï 
> 
> Nicholas Papazoglou
> ZiZ | Internet Services
> 30‚ Karaiskaki‚ 54641 Thessaloniki‚ Greece
> Tel/fax: +30.2314015971
> Mobile: +30.6947106007
> URL: http://ziz.gr
> 
>> On Jun 22, 2011 10:06 p.m., "Klearchos-Angelos Gkountras" <jemadux στο jemadux.eu> wrote:
>> 
>> Óôéò 22/06/2011 09:56 ìì, ï/ç Savvas Radevic Ýãñáøå:
>> > ¢ó÷åôï, áëëÜ åãþ èá áãüñáæá Ýíá USB flash. :)
>> 
>> äåí åéíáé áõôï ôï èåìá áðëá ôá å÷ù ðïõ ôá å÷ù ôá CD íá ìç ðáíå ÷áìåíá
>> -- Klearchos-Angelos Gkountras jemadux στο jemadux.eu http://jemadux.eu Greeklug mailing list Greekl...
>> 
> 
> 
> Greeklug mailing list
> 
> Greeklug στο mail.greeklug.gr
> 
> http://lists.greeklug.gr/mailman/listinfo/greeklug
> 
> ----------------------------------------
> 
> Ï Óýëëïãïò "ÅÍÙÓÇ ÅËËÇÍÙÍ ×ÑÇÓÔÙÍ ÊÁÉ ÖÉËÙÍ ÅËËÁÊ" (GREEK.L.U.G) 
> äåí öÝñåé áðïëýôùò êáìßá åõèýíç ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðáñüíôïò e-mail ôï ïðïßï åêöñÜæåé áðïêëåéóôéêÜ áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá.

åãþ ðÜíôùò êÜôé RW ðïõ åß÷á ôá Ýêáíá åêðëçêôéêÜ óïõâÝñ
-------------- επόμενο μέρος --------------
¸íá óõíçìÝíï HTML êáèáñßóôçêå...
URL: http://lists.greeklug.gr/pipermail/greeklug/attachments/20110622/3318b826/attachment.htm 


Περισσότερες πληροφορίες για την Greeklug λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου